Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Provozovatelem internetového obchodu www.1facewatch.cz a současně prodávajícím je společnost HG TIMES s.r.o, Pod vinicou 417/45, 97217, Kanianka, zapsaná v registri Okresní soud Trenčín, oddíl sro, vložka číslo 33943/R, IČO: 50563467

2. Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická, nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

3. Při objednávání jako fyzická osoba uveďte své jméno, příjmení, adresu doručení zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost), v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu, pokud je odlišná od adresy doručení.

4. Přijetím objednávky zboží ze strany provozovatele dochází k uzavření kupní smlouvy mezi provozovatelem (prodávajícím) a objednatelem (kupujícím), a to na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou. Po odeslání objednávky na zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu objednávky.

5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedeny v elektronickém formuláři objednávky. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (pošta, kurýrní služba) nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedeny v elektronickém formuláři objednávky. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (pošta, kurýrní služba) nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

6. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetových stránkách provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží.

7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje pro účely doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

8. Při přebírání zboží dostane objednavatel doklad o zaplacení zboží, který je zároveň dokladem o dodání zboží. Doklad o dodání zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě.

9. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např.. Pokud smluvní přepravce adresáta nenašel neoznámí o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, a pod .), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky manipulační poplatek a poštovné ve výši 5 eur pro Slovenskou republiku a 8 Eur pro Českou republiku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

10. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. V takovém případě objednatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.). Objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. V případě, že je zboží poškozené, použité, opotřebovaný nebo neúplný, provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout zboží od objednatele a nevrátit mu zaplacenou částku.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během doby uvedené u zvýhodněné ceně.

12. V případě, že se objednatel aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně. Při doručení objednávky do ČR objednatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu Národní banky Slovenska (www.nbs.sk).

13. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

14. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele.

15. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez poškození potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednateli poskytnuty.

16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za uzavření kupní smlouvy. Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží, a to prostřednictvím e-mailu. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech informuje o tom provozovatel objednavatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě do 15 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

17. Objednatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst.. 1 zákona č.. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby provozovatel zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a / nebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem), na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

18. Objednatel po odeslání objednávky nebo registraci může dostávat zprávy o nabídkách zboží, zvýhodněných nabídkách a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání takových zpráv kdykoli odvolat přes internetový odkaz, která se nachází v doručovaných e-mailech.

19. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které z ní mohou vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č.. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č.. 250/2007 o ochraně spotřebitele.

20. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

21. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel za ušlý zisk objednatele ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo ztráty vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotknutelné.

22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou případů, kdy se obě strany vysloveně dohodly jinak.

23. Poštovné v sobě zahrnuje i balné a slovo "poštovné" rozumí poštovné a balné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu. Tyto VOP vstupují v platnost 1.1.2017 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.DODACÍ PODMÍNKY

Objednávky standardně vyřizujeme do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Zboží zasíláme pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží zasíláme kurýrní službou nebo Slovenskou poštou. Zboží zasíláme do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Cena expedičních nákladů a balného je v celkové částce 145 kč V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY. V rámci Slovenska 110 kč.

Ke každé zásilce se ke zboží přikládá faktura, která slouží zároveň jako dodací list.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY Objednávku je možné zrušit před jejím odesláním. Po zrealizování kupní transakce není možné nákup zrušit.

ZPŮSOB PLATBY

Kupující může provést platbu za zboží jedním z následujících způsobů:
Před převzetím zboží: Bankovním převodem, GP Webpay, PayPal
Při převzetí zboží: Kurýrní službou GLS a Českou poštou

Bankovní spojení pro Českou republiku.
Fio banka
IBAN: SK18 8330 0000 0022 0112 9977
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Bankovní spojení pro Slovenskou republiku.
Tatra banka
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4103 2716
BIC/SWIFT: TATRSKBXDALŠÍ NAŠE ÚDAJE

HG TIMES s.r.o
Pod vinicou 417/45
97217 Kanianka
Slovakia
IČO: 50 563 467 , DIČ: 2120407905
Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Prievozská 32, 820 07 Bratislava obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel.. č..: 02/58272 172; 02/58272 104 fax č..: 02/58272 170VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ

Objednané a doručeno zboží je možné bez udání důvodu vrátit do 7 dnů od data doručení. Zboží se musí vrátit v původním balení av neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním na adresu HG Times s.r.o , Pod vinicou 417/45, 97217, Kanianka. V případě, že dodané zboží neodpovídá objednávce, kupující má právo zaslat zboží zpět nepoškozené. Zásilka musí obsahovat doklad o koupi. Na vrácené zboží vystaví prodávající dobropis do 7 pracovních dnů od data přijetí zboží. Pokud se zboží nevrátí ve lhůtě nebo pokud se zboží nebo jeho obal vrátí poškozený, prodávající si vyhrazuje právo takové zboží nepřijmout. Kupující je v případě vrácení nebo výměny zboží povinen zboží vrátit kurýrem. Ne na dobírku. Před vrácením zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen o tom písemně předem prodávajícího informovat. V případě zaslání takového oznámení poštou platí datum poštovního razítka. V případě splnění podmínek pro vrácení nebo výměnu zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

REKLAMACE

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě s hodinkami je HG Times sro, Pod vinicou 417/45, 97217 Kanianka

2 The ordering party (purchaser) in the Internet shop is every natural person who sends an electronic goods order form for ordering goods (products or services).

3. Tenhle RP upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněno právo na uplatnění odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

POSTUP VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci elektronickou poštou na email info@1facewatch.sk

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména: • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu), • předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá, • komu je reklamace určena, • datum podání reklamace, • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu se zmocněním k jednání jeho jménem.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, musí být k reklamaci přiloženy zmocnění k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje: • při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednavatele • při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení • při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, které nejsou v tomto RP výslovně upraveny, se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednatel je oprávněn tento RP z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění RP.

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 1.1.2017 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.


Ochrana osobních údajů Informace, které nám poskytnete prostřednictvím registračního a objednávkového formuláře, slouží výlučně pro naše interní potřeby, dodání požadovaného zboží a jeho fakturaci. Nebudou poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využity. Naše společnost striktně dodržuje zákon o ochraně osobních údajů.